1. Generelt

Læs venligst følgende vilkår omhyggeligt før du bruger hjemmesiden eller tjenester som QLogic AB tilbyder. Disse betingelser omfatter alle, indgåede aftaler mellem QLogic AB (herefter benævnt QLogic) og du, brugeren.
QBIS er en tjeneste som QLogic tilbyder virksomheder og organisationer (ikke forbrugere). QBIS’ service består i, at kunderne modtager lagerplads for information, der er tilgængelig via internettet, som kan være struktureret til forskellige formål, særligt tidsrapportering og projektledelse. Aftale om brug af QBIS er opfyldt ved registrering på www.qbis.dk. Ved registrering tilkendegiver brugeren at være bekendt med og bundet af disse vilkår hver gang tjenesten bruges. Den registrerede kunde er fuldt ansvarlig for, at både betaling for og anvendelse af tjenesten er i overenstemmelse med denne aftales bestemmelser. Denne aftale kan til enhver tid ændres af QLogic.

2. Brug af QBIS

QBIS’ er ikke beregnet til at behandle forretningskritisk information og må kun anvendes i overensstemmelse med de anførte betingelser og instruktioner, der enten er indbefattet af denne aftale eller formidlet via www.qbis.dk. Som kunde har du ret til at tillade én eller flere brugere adgang til QBIS, velvidende at disse brugere tillige skal agere jf. gældende vilkår. Således bærer kunden det fulde ansvar for, at enhver bruger fra selvsamme organisation agerer enstemigt med aftalens bestemmelser. Det betyder blandt andet, at kunden er ansvarlig for, at distribuerede identiteter, adgangskoder og lignende opbevares på en sikker måde. Såfremt kunden alligevel oplever uatoriserede brug eller andet af lignende karakter, må kunden straks underette QLogic.
Derudover må kunden under ingen omstændigheder indvillige i dekompilering, dekonstruktion, licensiering, udlejning, salg eller lignende. Dertil er det ej heller tilladet at påvirke andre brugere til at overtræde aftalens bestemmelser. Hvis der, mod forventning, opdages fejl eller mangler i QBIS, skal disse meddeles til QLogic. Desuden forbeholder QLogic sig retten at gennemgå måden, hvorpå kunden styrer og bruger QBIS eller software inkluderet i tjenesten. Ligeledes forbeholdes retten til, at der ved sjældne lejligheder kan være begrænset tilgængelighed af QBIS, mens der foretages løbende teknisk forbedring eller vedligeholdelse, som vil være ganske kortvarige.
Dermed er det ikke tilladt at anvende QBIS i et øjemed, der modstrider enten vilkårene i denne aftale, instruktionerne leveret af QLocic eller gældende dansk og international lovgivning.

3. Restriktioner

Tjenesten er kun beregnet til kommerciel brug og ikke for forbrugerne, deraf vil tilmeldingen til tjenesten medføre visse forbehold for brugeren.

  1. Indforstået med at handle for egen regning eller for en juridisk person.
  2. Indtast det fulde navn, en gyldig e-mail-adresse og sekundære oplysninger som anmodet ved registreringsprocessen.
  3. Enhver del af tjenesten eller i forbindese hertil må ikke videresælges eller lignende, uden skriftligt samtykke fra QLogic.
  4. Èn konto må ikke deles af flere personer, og denne kontos loginoplysninger må ikke deles på uforsvarlig vis.
  5. QLogic forbeholder sig retten til, uden varsling, at kunne deaktivere individuelle brugere fra QBIS samt opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, uden begrundet grundlag herfor.

4. Yderligere oplysninger

Såfremt kunden oplever den mindste tvivl om, hvorvidt dennes brug af QBIS overtræder aftalen, gældende lovgivning, instruktioner leveret af QLogic eller andre bestemmelser, må kunden rette henvendelse herom forud for brug af QBIS.
QBIS, en del af QLogic AB – Södra Gubberogatan 8 – 416 63 Göteborg
Kundeservice, tlf: 031 10 70 60
E-mail: sales@qbis.se. www.qbis.se

5. Udløb og opsigelse

QBIS’ moduler tilbydes altid i en aftale med en løbetid på 12-, 24- eller 36-måneder. Ønsker kunden at opsige, skal det ske ved skriftlig henvendelse senest 3 måneder før udløbstidspunktet. Hvis ingen af parterne opsiger aftalen, vil denne forlænges automatisk med 12 måneder. Opsigelse kan kun ske i slutningen af måneden, og det skal gøres skriftligt til vores e-mail, som er info@QLogic.dk

6. Betaling og fakturering

Betalingen skal ske til faktura senest 30 dage fra fakturadato. Som kunde faktureres kun til de brugerkonti, der er blevet eller er markeret som aktiv i faktureringsperioden. Ved misligeholdelse heraf er kunden forpligtet til at betale kompensation for hhv. betalingspåmindelse samt rykkergebyr, jf. gældende lovgivning. Såfremt kunden ønsker at gøre indsigelse mod fakturaringen, skal denne være modtaget af QLogic inden for 8 dage fra fakturadato. Kunden skal straks underrette QLogic om enhver indvendning mod tilsendt faktura, og ønsker kunden at gøre indsigelse, skal denne være modtaget af QLogic inden for 8 dage fra fakturadatoen. Modtages denne ikke inden for 8 dage fra fakturadato, forfalder kundens ret til at gøre indsigelse.

6.1 Priser

QLogic forbeholder sig retten til at ændre alle priser, efter behov. Hvis prisændringer forekommer, skal QLogic underette brugeren mindst 30 dage før ændringen. Denne information kan leveres på QLogics hjemmeside www.qbis.dk, via e-mail eller gennem offentliggørelse i tjenesten. Derudover indekseres QBIS årligt i forhold til udviklingen i relevante og relaterede branchestatistiker, herunder bl.a. arbejdsomkostninger Index (LCI) samt Labor Cost Index (AKI). Sidstnævnte vil danne grundelag for årlig indeksering af QLogic.

6.2 Udførsel og garantier

Brugeren konkluderer og garanterer at:

  1. Brugeren har re tog autoritet til at indgå en juridisk gyldig aftale med QLogic for egen konto eller for en juridisk person eller enhed.
  2. Brugeren udfører de forpligtelser, der følger denne aftale og at anvendelse af tjenesten ikke overtræder gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til love og regler for overførsel af personoplysninger eller urimelig indblanding i andre QLogic-kunders brug af tjenesten.
  3. Brugeren skal altid have en gyldig e-mail-adresse i tjeneste, hvorfor brugeren indvilliger i at holde alle relevante kontooplysninger ajourført i tjenesten.
  4. Underskriver eller anden, som QLogic bekendtgøres med, kan tilføje brugere og øge minimumsantallet af brugere.

7. Ansvarsbegrænsning

Forbrug af QBIS og software er udelukkende på brugerens egen risiko og ansvar. QLogic hæfter ikke under nogen omstændigheder for direkte eller indirekte skader som følge af brug af QBIS eller softwaren. Ansvarsfraskrivelsen omfatter, men er ikke begrænset til, non-profit, driftsfordeling, følgeskader, tab af information, skade på anden software eller hardware samt andre økonomiske skader. Dette gælder, selvom QLogic har noteret, at ovennævnte skade kan opstå. Denne begrænsning af ansvar gælder for både aftaleret og ikke-kontraktlige forhold.

8. Ansvarsfraskrivelse fra garantier

QLogic fritages hermed fra alle, såvel udtrykkelige som underforståede garantier. Ansvarsfraskrivelse gælder dermed også underforstået garantier respektivt, kvalitet, funktionalitet og understøttelse af bestemte formål. Softwaren forventes dog at være tilnærmelsesvis fejlfri, og eventuelle fejl og mangler vil blive behandlet. Garantier leveres heller ikke til brug eller resultatet af brugen af QBIS eller software, dens pålidelighed, nøjagtighed eller andre egenskaber. Disse garantier kan heller ikke forlænges skriftligt eller mundtligt af QLogic medarbejdere eller QLogic repræsentanter.

9. Støtte

Brugeren kan modtage gratis teknisk support via QBIS Kundeservice & Støtte angivne kommunikationsveje. Denne støtte henviser kun til uforudsete driftsafbrydelser eller systemfejl. Anden støtte ydes via supportaftaler.

10. Ejerskab, Ophavsret og Varemærker

QLogic besidder fuldt ejerskab samt ophavsret af QBIS konceptet og softwaren i nuværende og fremtidige versioner. Disse rettigheder er beskyttet af dansk og international lovgivning. Brugeren modtager, med disse vilkår, kun adgang til at at bruge QBIS og softwaren, hvilket ikke berettiger til at kræve andre rettigheder af nogen karakter.

11. Rettigheder

Kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår er personlige og må ikke overføres til tredjepart. QLogic har ret til at overføre hele eller en del af deres rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til tredjepart. QLogic har også ret til at ansætte
underleverandører til at opfylde deres forpligtelser under disse vilkår.

12. Personoplysninger

Kunden har personligt ansvarlig i forhold til personer, hvis personoplysninger behandles i QBIS. Det betyder, at kunden er ansvarlig for registreringen og opbevaring af oplysninger, der sker gennem brugen af QBIS, overholder reglerne i Personoplysninger Akt (1998: 204) og anden gældende dansk eller international lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger.

13. Kommunikation

Kunden skal indtaste den adresse, hvortil faktureringen tilsendes samt én e-mail adresse, hvortil andre meddelelser tilsendes. Når QLogic sender en besked til de kundeangivne adresser anses beskedens ankomsttidspunkt til kunden som værende senest 3 dage efter forsendelse. De meddelelser, som QLogic sender til brugeren anses for at være korrekt rapporteret, når de sendes til den e-mail adresse, som brugeren har angivet under registrering eller ved efterfølgende ændringer af kontooplysninger. I tilfælde hvor beskeder i stedet offentliggøres i tjenesten eller på angiven webadresse, anses kendskabsøjeblikket som værende efter offentliggørelse er sket.

14. Force Majeure

QLogic er fritaget for sanktion af manglende opfyldese af visse forpligtelser i henhold til denne aftale, såfremt fejlen skyldes force majeure, også kaldet (”befriende omstændighed”). Det gælder tillige, hvis fejlen indbefatter væsentlig hindring eller forsinkelse som følge af force majeure. Ingen af parterne i denne aftale forpligter sig til at erstatte den anden part for eventuelle skader eller finansielle tab, som følge af befriende omstændighed. De befriende omstændigheder betragtes som regeringshandling eller fiasko, ny eller ændret lovgivning konflikt på arbejdskraft, blokade, brand, oversvømmelse, ulykkesbegivenhed i større udstrækning eller anden almindeligt anerkendt force majeure. Endvidere indbefattes omstændigheder, der er uden for partens kontrol og som parten ikke med rimelighed var i stand til at forvente eller forudse. Dertil gælder også, at parten er fritaget for eventuelle konsekvenser, der ikke med rimelighed kunne være undgået eller overvundet, retrospektivt. En part, der kræver fritagelse for en straf, har ret til opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Det er dog krævet, at fejltagelsen eller den manglende opfyldelse er forsinket med minimum 4 uger, såfremt force majeure skal opnå gyldighed.

15. Tvist og fortolkning

Ved fortolkningen af disse vilkår gælder dansk lov. Denne aftale har forrang over andre muligvis eksisterende retsakter mellem brugere og QLogic. Tvist vedrørende fortolkning eller anvendelse af disse betingelser og derved kontinuerlieg retslige forhold skal endelig afklares ved voldgift på Handelskammer Voldgiftsinstitut. Tvister, der udelukkende vedrører betaling af sådanne tjenester og produkter omfattet af aftalen skal endeligt afregnes i generel retslig process. I tilfælde af at enkelte betingelse i denne aftale, af retten eller administrativ myndighed, erklæres som ugyldig, vil den respektive del af aftalen fortsat gælde i sin helhed, og fortolkes på en måde, der bortser den ugyldige bestemelser i den pågældende aftale.